PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Dom „Duga-Zagreb“ omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, ili nadzire kao tijelo javne vlasti (prema definiciji pojma „javne vlasti“ iz Zakona o pravu na pristup info). Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

  • Pisanim putem
    • na poštansku adresu Doma „Duga-Zagreb“, PP 133, 10 001 Zagreb
    • putem elektroničke pošte: info@duga-zagreb.hr
    • telefaksom na sljedeći broj: 01/3830-500.
  • Usmenim putem
    • telefonom na sljedeći broj: 01/3831-770, utorkom od 10:00 do 11:00 sati

Službenica za informiranje: Ivana Kvesić, dipl. iur.

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Zakonska regulativa prema kojoj se obavljaju poslovi iz domene radnog prava, iz domene fiskalnog poslovanja ustanove te područja javne nabave i prava na pristup informacijama je sljedeća:

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13)

 

Neslužbeni pročišćeni tekst Statuta Doma

Pravilnik o radu

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Odluka_Etičko povjerenstvo

 

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2017.