PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Dom „Duga-Zagreb“ omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, ili nadzire kao tijelo javne vlasti (prema definiciji pojma „javne vlasti“ iz Zakona o pravu na pristup info). Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

  • Pisanim putem
    • na poštansku adresu Doma „Duga-Zagreb“, PP 133, 10 001 Zagreb
    • putem elektroničke pošte: info@duga-zagreb.hr
    • telefaksom na sljedeći broj: 01/3830-500.
  • Usmenim putem
    • telefonom na sljedeći broj: 01/3831-770, utorkom od 10:00 do 11:00 sati

Službenica za informiranje: Marina Maloča, mag. iur.

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

 

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2017.