ZAKONODAVNI OKVIR

Zaštita od nasilja nad ženama u Republici Hrvatskoj regulirana je velikim brojem pravnih akata ustavnog, međunarodnog i zakonskog ranga.

Navodimo osnovni zakonodavni okvir:

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10)

Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15)

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14)

 

Obiteljski zakon (NN 103/15)

Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)