PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Dom „Duga-Zagreb“ omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, ili nadzire kao tijelo javne vlasti (prema definiciji pojma „javne vlasti“ iz Zakona o pravu na pristup info). Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

  • Pisanim putem
    • na poštansku adresu Doma „Duga-Zagreb“, PP 133, 10 001 Zagreb
    • putem elektroničke pošte: info@duga-zagreb.hr
    • telefaksom na sljedeći broj: 01/3830-500.
  • Usmenim putem
    • telefonom na sljedeći broj: 01/3831-770, utorkom od 10:00 do 11:00 sati

Službenica za informiranje: Ivana Kvesić, dipl. iur.

Zamjenica službenice za informiranje: Vida Ostojić, adm. referentica


Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zakonska regulativa prema kojoj se obavljaju poslovi iz domene radnog prava, iz domene fiskalnog poslovanja ustanove te područja javne nabave i prava na pristup informacijama je sljedeća:

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13)

Neslužbeni pročišćeni tekst Statuta Doma

Pravilnik o radu

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Odluka_Etičko povjerenstvo

Politika zaštite djece

 

Upitnik o samoprocjeni tijela javne vlasti za 2023.

Izjava o pristupačnosti

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2023.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2022.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2021.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće provedba ZPPI za 2017.