GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

Izvještaji za 2023. godinu:

Godišnje izvješće o radu u 2023.

Referentna stranica 2023.

Financijski izvještaj za 2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

Izvještaji za 2022. godinu:

Godišnje izvješće o radu u 2022.

Financijski izvještaj za 2022.

Izvještaji za 2021. godinu:

Godišnje izvješće o radu u 2021.

Financijski izvještaj za 2021.

Izvještaji za 2020. godinu:

Godišnje izvješće o radu u 2020.

Financijski izvještaj za 2020.

Izvještaji za 2019. godinu:

Godišnje izvješće o radu u 2019.

Financijski izvještaj za 2019.

Izvještaji za 2018. godinu:

Godišnje izvješće o radu u 2018.

Financijski izvještaj za 2018.

Izvještaji za 2017. godinu:

Godišnje izvješće o radu u 2017  i   Prilog

Financijski izvještaj za 2017.

Izvještaji za 2016. godinu:

Izvješće o radu 2016.

Financijski izvještaj za 2016.

Izvještaji za 2015. godinu:

Izvješće o radu 2015.

Financijski izvještaj za 2015.

Izvještaji za 2014. godinu:

Izvješće o radu 2014.

Referenta stranica 2014.

Bilanca 2014.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2014.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 2014.

Izvještaj o obvezama 01.10. – 31.12.2014.

Bilješke uz financijska izvješća za 2014. godinu

 

Izvješće o radu 2013.

Izvješće o radu 2012.g

U 2012. na smještaju u Domu „Duga – Zagreb“ bilo je ukupno 109 osoba, od čega 46 odraslih i 63. U 2011. godini smještaj i druge usluge u Domu koristilo je ukupno 116 osoba od čega su 46 žene i 70 djece. Na prvi pogled vidljiva je ujednačenost u broja korisnika smještaja. Ipak, treba znati da smo 2011. godine zbog preseljenja i čekanja dozvole za rad o nadležnog ministarstva započeli sa smještajima tek u lipnju 2011. Također u to vrijeme su žrtve uglavnom ostajale na smještaju do 30 dana te smo imali veću frekvenciju prolaska kroz sklonište. Tijekom cijele 2012. smješteno je čak nešto manje korisnika. Proizlazi da je tijekom 2012. u prosjeku trebalo biti barem 25% više smještenih osoba. No, do toga nije došlo jer se je najčešća dužina boravka žrtava produžena u prosjeku od 1-3 mjeseca te smo imali manju fluktuaciju. U 2011. imali smo najčešće ostanak žrtava smještaju „do mjesec dana”.

Do kraja 2012. „zaokružili” smo šest proračunskih godina rada.

Izvješće o radu 2011.

U 2011. na smještaju u Domu „Duga – Zagreb“ bilo je ukupno 116 osoba, od čega 46 odraslih i 70 djece što je u odnosu na prethodnu više za 46 osoba (16 odraslih i 30 djece). U 2010. godini smještaj i druge usluge u Domu koristilo je ukupno 70 osoba od čega su 30 žene i 40 djece. Ovakav porast bio je očekivan s obzirom na činjenicu da smo u travnju 2011. preselili u značajno veći objekat. Treba naglasiti da smo započeli s prijemima tek u lipnju 2011.To znači da unatoč dužoj pauzi, imamo ovako značajan porast broja smještaja. Za vrijeme dva mjeseca kada nismo smještavali žrtve imali smo obavezu pripremiti sve potrebno za zadovoljenje minimalno tehničkih uvjeta što je evidentirano u zapisniku prilikom izlaska  Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta glede prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika, koje je radno tijelo tada nadležnog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Do kraja 2011. „zaokružili” smo pet proračunskih godina rada te je zanimljivo vidjeti usporedni prikaz broja smještaja u tom razdoblju

Izvješće o radu 2010.

U 2010. godini smještaj i druge usluge u Domu koristilo je ukupno 70 osoba od čega su 30 žene i 40 djece. U 2009. imali smo  na smještaju 65 osobe i to 29 žene i 36 djece. Iako se radi o blagom porastu broja smještaja u odnosu na 2009., uočava se da je prilično ujednačen broj korisnika svake godine što pripisujemo ograničenju kapaciteta, ali i dužini trajanja smještaja koje je u prosjeku od 45 do 60 dana. Stoga je fluktuacija korisnika iz godine u godinu ujednačena.

Izvješće o radu 2009.

U 2009. godini smještaj i druge usluge u Domu koristilo je ukupno 65 osobe od čega su 29 žena i 36 djece. Broj poziva na besplatan telefonski broj za žrtve nasilja u obitelji 0800 88 98 u odnosu na 2008. povećao za 35%. Također, poseban odjel za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji,  u okviru Ustanove Duga-Zagreb, počeo je s radom u lipnju 2009.godine.

Izvješće o radu 2008.

Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja ‘Duga-Zagreb’, u 2008. pružao je nekoliko vrsta usluga:

  1. SMJEŠTAJ – PREHRANA – BRIGA O ZDRAVLJU – PSIHO-SOCIJALNA POMOĆ – PRAVNI SAVJETI
  2. SAVJETOVANJE SPECIJALIZIRANO ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA KOJE NISU    NA SMJEŠTAJU U USTANOVI
  3. ‘DUGIN – TELEFON’ – ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ U CILJU PREVENCIJE POČINJENJA NASILJA U OBITELJI OD STRANE POTENCIJALNIH POČINITELJA BEZ OBZIRA NA SPOL I DOB

U 2008. godini smještaj i druge usluge u Domu koristilo je ukupno 54 osobe od čega su 24 žene i 31 i dijete. Uočava se da je prilično ujednačen broj korisnika u odnosu na 2007. godinu (56 osoba), dok je broj odbijenih zahtjeva nešto povećan.

Izvješće o radu 2007.

Prvi smještaj u Domu „Duga – Zagreb“realiziran je 18. travnja 2007, kada smo posredstvom Ureda socijalne skrbi Sesvete, primili majku i dvoje maloljetne djece u dobi od 11 i 15 godina. Od tog datuma pa do 31. prosinca 2007., usluge smještaja, prehrane, brige o zdravlju te psihosocijalnog tretmana i pravnog savjetovanja koristilo je ukupno 56 osoba.

Život bez nasilja pravo je svakog pojedinca u društvu! Na putu do postizanja tog cilja potrebno je pružiti različite oblike pomoći i potpore u savladavanju svih koraka potrebnih za kvalitetan i konačan izlazak iz života s nasiljem.U Domu „Duga-Zagreb“ pružamo upravo takve oblike pomoći i potpore koji imaju za cilj biti podloga za žrtvu obiteljskog nasilja da pokuša prekinuti zatvoreni krug nasilja u kojem je živjela, da u sebi pronađe mir i snagu za konačan izlazak iz tog kruga nasilja, te da točno definira što može poduzeti da se osamostali i samouvjereno krene u novi i humaniji način življenja!

Stoga je važno znati da svi subjekti koji sudjeluju u tom procesu OSNAŽIVANJA žrtve obiteljskog nasilja moraju znati dati pravovremenu i točnu informaciju, pružiti adekvatan tretman i savjet, ali i biti dosljedni i učinkoviti, koristeći sve mogućnosti u sistemu pravne, socijalne i psihološke zaštite.