SOCIJALNI RADNICI

Korisnici smještaja u Domu „Duga-Zagreb“ su djeca i odrasli svih dobnih skupina
 – žrtve obiteljskog nasilja s područja cijele Republike Hrvatske.

Stručni rad socijalnih radnica sa korisnicima u Domu odvija se kroz individualni i grupni rad.

Individualni rad sa korisnicima odnosi se uglavnom na savjetovanje vezano za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, te drugih prava. Grupni rad  ima za cilj osnaživanje korisnika i njihovu pripremu za osamostaljivanje.

Za korisnike koji na smještaj dođu bez osobnih stvari jer su im one ostale na adresi stanovanja, u suradnji sa nadležnim CZSS  te nadležnom policijskom postajom organizira se preuzimanje istih ukoliko je to moguće, a imajući u vidu zaštitu njihove sigurnosti.

Neposredno po dolasku korisnika na smještaj u Dom, socijalne radnice upoznaju korisnice/ike sa pravilima i uslugama koje Dom pruža, te pomažu u lakšoj prilagodbi korisnica/ka vezano za specifičnu organizaciju života i rada u ustanovi.

U suradnji sa nadležnim CZSS socijalne radnice pomažu korisnicama/ima u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, te drugih prava.

Ukoliko je korisnice/i do dolaska na smještaj bilo priznato pravo na stalnu pomoć, ona/on to pravo gubi iz razloga što su njoj/njemu i ostalim članovima obitelji  za vrijeme trajanja smještaja osigurane sve životne potrebe ( stan, hrana, higijenski pribor i dr. ). Činjenica smještaja u Dom ne utječe na druga prava iz sustava socijalne skrbi (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, pravo na naknadu do zaposlenja). Jednokratna pomoć također se može odobriti korisnici/ku za vrijeme trajanja smještaja radi zadovoljenja neke specifične potrebe.

Djeca koja se nalaze na smještaju u Domu, a kojima je prethodno odobrena isplata sredstava radi privremenog uzdržavanja prema čl. 352 Obiteljskog zakona, ne gube to pravo zbog činjenice smještaja u ustanovi.

Korisnice/ici smještaja u Domu koje su prilikom smještaja zaposlene/i ne mijenjaju svoj radni status, niti činjenica smještaja u ustanovi utječe na isti. Ukoliko je korisnica/ korisnik nezaposlen/a i ostvaruje pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, navedeno pravo koristi i tijekom trajanja smještaja u Domu. Korisnici/ku koja za vrijeme trajanja smještaja iskaže želju za pronalaskom zaposlenja kao i  uključivanjem u programe doškolovanja ili prekvalifikacije, socijalne radnice pomažu u ostvarivanju  kontakata u tu svrhu.

Djeca koja su prilikom smještaja u Dom bila uključena u redovni pedagoški, odnosno odgojno-obrazovni proces zadržavaju kontinuitet istog, budući se odmah po realizaciji smještaja u Dom upisuju u druge odgojne i školske ustanove, imajući u vidu zaštitu njihove sigurnosti kao i lakšu organizaciju života i rada u ustanovi. U suradnji sa nadležnim CZSS i Gradskim Uredom za obrazovanje, kulturu i šport, roditelj s kojim je dijete zajedno na smještaju oslobađa se sudjelovanja u redovnom programu dječjeg vrtića, temeljem činjenice smještaja u Dom. Troškove slobodnih aktivnosti u koje su uključena djeca – korisnici za vrijeme smještaja podmiruje roditelj koji je sa djetetom na smještaju ili drugi roditelj ukoliko je to ranije dogovoreno.

Briga o zdravlju korisnika/ce na smještaju također je sastavni dio stručnog rada socijalnog radnika u Domu, a provodi se kroz praćenje njihovog općeg zdravstvenog stanja ( tjelesnog i psihičkog ), pratnju korisnica/ka na zdravstvene preglede ( u slučaju potrebe ), organiziranje specijalističkih pregleda te nadzor nad redovnim i pravilnim uzimanjem propisane dnevne medikamentozne terapije.

Ukoliko za to postoji potreba, socijalne radnice za vrijeme trajanja smještaja pružaju pomoć i podršku korisnicama/ima koje su sudionice/i postupaka koji se vode pred pravosudnim tijelima ( Prekršajni sud, Općinsko građanski sud te Općinsko kazneni sud) kroz pripremu za sudjelovanje  kao i  pratnju na zakazana ročišta.

Također, korisnicima se pruža pomoć i podrška prilikom njihovih iskaza kod nadležnih policijskih postaja za potrebe procesuiranja obiteljskog nasilja, što se ostvaruje kroz kontakte socijalnih radnica sa djelatnicima raznih policijskih postaja na području RH.

Ukoliko za vrijeme trajanja smještaja korisnika u Domu počinitelj obiteljskog nasilja sazna adresu sjedišta doma hitno se traži premještaj u drugu ustanovu ili sklonište, u suradnji sa nadležnim CZSS. Sa naprijed navedenim postupanjima korisnici se upoznaju odmah po smještaju.