OPIS SMJEŠTAJA

Kao ustanova socijalne skrbi, Dom “Duga-Zagreb” osigurava sve oblike tretmana, savjetovanja i usluge, koje su besplatne, kontinuirane i individualizirane potrebama korisnika na smještaju. Korisnik na smještaju u našoj ustanovi ostvaruje prvenstveno pravo na psihosocijalnu pomoć i podršku te besplatno pravno savjetovanje, kao i pravo na smještaj, besplatne obroke i higijenske potrepštine.

Također, zaštita žrtava na smještaju i njihove djece je visokoj razini, što je osigurano 24-satnim nadzorom zaštitarske službe te dodatnim sigurnosnim mjerama, a sve sa ciljem zaštite korisnika na smještaju.

Stručni Tim Doma se sastoji od socijalnih radnica, psihologinje i pravnice, dok o tehničkom i organizacijskom uređenju Doma brinu domaćice i domar.

Sve navedeno osmišljeno je u cilju pružanja pomoći i zaštite žrtvama nasilja u obitelji bez obzira na spol i dob. Nastojimo stručno ali humano pristupiti Vašem problemu, pomoći Vam da se saberete i osnažiti Vas za donošenje novih i kvalitetnih odluka za Vaš daljnji život bez nasilja!