Studijsko putovanje: Izgradnja kapaciteta za usklađeno reagiranje na obiteljsko nasilje u zajednici

STUDIJSKO PUTOVANJE
SKUPINE STRUČNJAKA IZ HRVATSKE
28. lipnja – 2. srpnja 2009.

Projekt pod nazivom “Izgradnja kapaciteta za usklađeno reagiranje na obiteljsko nasilje u zajednici” provodi „Društvo za psihološku pomoć“ (DPP) iz Zagreba u suradnji s nizozemskom partnerskom organizacijom „Movisie“ iz Utrechta. Projekt između ostalog obuhvaća i studijsko putovanje skupine stručnjaka iz Hrvatske sa ciljem upoznavanja nizozemskih iskustava u vezi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji i međusektorske suradnje u suzbijanju obiteljskog nasilja.
Studijsko putovanje održano je od 28. lipnja do 2. srpnja 2009. godine. Deset stručnjaka i to iz: Ministarstava obitelji, međugeneracijske solidarnosti i branitelja, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva unutarnjih poslova, zatim iz DPP-a, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te iz ustanove za smještaj i tretman žrtava nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“, bili su smješteni u Utrechtu, četvrtom gradu po veličini u Nizozemskoj.

Uz odličnog domaćina i voditelja, g. Berta Groena, posjetili smo nekoliko adresa gdje su smještene različite organizacije koje zajednički – usmjereno, provode tretman počinitelja nasilja, ali i svih drugih članova uže obitelji.
Domaćini su nam pokazali princip rada, kriterije i uvjete prema kojima postupaju u slučajevima nasilja u obitelji u Nizozemskoj i to prema modelima koji se provode u gradovima: Amsterdamu, Rotterdamu, Den Haagu i u Utrechtu. Tijekom posjete, uočili smo da je u Nizozemskoj problematika nasilja u obitelji stavljena na najvišu razinu rizika i opasnosti u društvu. Djela počinjena u tom kontekstu tretiraju se na sudu isključivo kao kaznena djela..
Sistem podrške koordinirano uključuje policiju, pravosuđe, zdravstvo, centre i organizacije koje pružaju savjetovanje i podršku u slučajevima nasilja u obitelji te socijalnu skrb. Fascinira njihova ujednačenost, brzina i kvaliteta u postupanju, brzina razmjene informacija i rokovi za djelovanje. Godišnje, u Nizozemskoj od posljedica nasilja u obitelji smrtno strada 70 – 100 žena. Treba znati da se ova zemlja nosi s dodatnim oblicima nasilja koji u Hrvatskoj nisu do sada zapaženi ili su u manjoj mjeri zastupljeni: nasilje u homoseksualnim vezama, nasilje djece prema roditeljima, međususjedsko nasilje, nasilje između različitih obitelji u ime očuvanja obiteljske časti, nasilje prouzrokovano institutom „obećanih i dogovorenih brakova“. Naime, u Nizozemskoj je 45% imigranata u ukupnom stanovništvu, koji su nepovratno utjecali na obrasce ponašanja i kulturu življenja u zajednici. Sa sobom su donijeli niz tradicionalnih oblika življenja, od kojih neki rezultiraju neprihvatljivim ponašanjem koje motivira kazneni progon.

Strategija djelovanja protiv nasilja u obitelji u ovoj zemlji primarno je orijentirana od samog početka uočavanja nasilja, istovremeno na oba sudionika u činu nasilja: na žrtvu i na počinitelja nasilja. Tamo gdje nema nasilja – provode sustavnu prevenciju, tamo gdje nasilja ima u začetku – provode savjetovanje, tamo gdje je nasilje eskaliralo – pružaju hitnu pomoć: izriču mjeru zabrane pristupa nasilniku, koju od 1.1.2009. može izreći i policija direktno bez posredovanja suda, a žrtvu smještavaju u sklonište; za to vrijeme intenzivno se radi s oba sudionika u činu nasilja, na njihovim obiteljskim i partnerskim odnosima; ako nakon takvih tretmana koji mogu trajati godinu i više, nema pomaka u poboljšanju kvalitete partnerskog odnosa između žrtve i nasilnika, žrtvu se potiče uz konkretnu pomoć, da izađe iz takve zajednice i započne novi život.

Ako je žrtva nakon razvoda i dalje životno ugrožena od strane bivšeg partnera/rice, za sada samo u Rotterdamu,  provodi se program posebne zaštite takvih žrtava koje uvijek sa sobom nose uređaj za dojavu o opasnosti. Pritiskom na tipku ovog uređaja policija direktno dobiva dojavu o istoj, te je dužna unutar 10 minuta locirati nasilnika i uhapsiti ga te procesuirati kao počinitelja kaznenog djela prijetnje nanošenja teške tjelesne povrede ili oduzimanjem života. U praksi je Rotterdamskoj policiji za obavljanje ove akcije potrebno 3 – 4 min.

Rotterdam ima 650 000 stanovnika, a sa širom okolinom 1 200 000 stanovnika. U vrijeme našeg boravka, 65 žrtava iz te regije bile su korisnice takvog uređaja. Zanimljivo je znati da isti uređaj imaju uvijek sa sobom nizozemski visoki politički i drugi dužnosnici u uključujući i predsjednika države. To zasigurno šalje poruku žrtvama nasilja u obitelji u ovoj zemlji da je njihov problem javni problem, da su u tom problemu potpuno shvaćene te da im je zajednica spremna pružiti pomoć odmah i na vrlo učinkovit način!

KRATKI PRIKAZ SADRŽAJA  DJELOVANJA ORGANIZACIJA
U BORBI PROTIV NASILJA U OBITELJI
U TRI NAJVEĆA GRADA U NIZOZEMSKOJ:

U gradu Den Haag-u:

1.Centar za savjetovanje i podršku u slučajevima nasilja u obitelji (Advice and Support Centre Domestic Violence); – poslove provodi sklonište za žene, ali uz odgovornost i nadzor gradskog poglavarstva; informirali su nas o stavu lokalne politike koji se odnosi na pristup problematici nasilja u obitelji; sve organizacije koje se bave problemom nasilja u obitelji, imaju unaprijed dogovoren zajednički i ujednačeni pristup i potpisali su zajednički dogovor o postupanju; prikazali su nam podlogu takvog zajedničkog postupanja, postupanja koje nije usmjereno samo prema žrtvi, nego i prema počiniteljima nasilja i mogućim indirektnim žrtvama tog nasilja;

2.Ured javnog tužitelja (Public Prosecutor office)- javna tužiteljica – osobno, prezentirala je kazneno/sudski pristup nasilju u obitelji koje se generira u okvirima grada Den Haag-a; prezentirana je i suradnja ureda javnog tužitelja s policijom i drugim organizacijama koje rade s počiniteljima nasilja u obitelji ili seksualnog nasilja; naglasak je na visokoj razini uzajamne umreženosti u prijenosu informacija kao i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji.

3.Interventni tim za mlade pri Agenciji za brigu o mladima (Youth Intervention Team, provided by the Agency of Youth Care) – ovaj tim odgovoran je za zdravlje i brigu o skupinama mladih koji su imali iskustvo s kriminalom i pravosuđem, tim radi na programu “Mogućnosti za povratak” – koji mladima koji su počinili neko kazneno djelo, nudi podršku nakon izlaska iz zatvora; program se provodi na principu dobrovoljnog ali i prisilnog sudjelovanja mladih u dobi od 16 do 23 godine, koji imaju delinkventno ponašanje u kombinaciji s asocijalnim promišljanjima i deficitom socijalnih vještina u komunikaciji; također su nam domaćini prikazali kako rade s mladima koji imaju iskustvo u nasilničkom ponašanju.

4.„De Waag“ – organizacija koja pruža forenzičku pomoć i tretman okrivljenicima koji su počinitelji nasilja u obitelji ili seksualnog nasilja – to je organizacija koja djeluje u Den Haag-u, a podružnicu ima i u Utrechtu; prikazali su nam kakve programe provode za počinitelje nasilja u obitelji, kakva iskustva imaju s recipročnim nasiljem odnosno s ženama – počiniteljicama nasilja u obitelji; ističu da su u 85% slučajeva počinitelji nasilja muškarci;

U gradu Amsterdam-u:

1. Posjeta organizaciji pod nazivom „Piresearch“ – ova organizacija radi s mladima u dobi od 12 do 18 godina koji su se jednom ili više puta okušali u nekim agresivnim ispadima u ponašanju; pri tome koriste „Washington State Aggression Replacement Training“; intenzivno rade u grupama gdje mlade uče socijalnim vještinama u ponašanju i kognitivnom kontroliranju osjećaja agresivnosti uz izgrađivanje moralnih pravila; ovaj program odgovorno provode stručni voditelji u suradnji s Vijećem za djecu (Council for the Child).

2 .Posjeta „Blijf groep” – organizacija provodi program pod nazivom “Vođeni povratak” („The guided return”); cilj programa je pomoći žrtvama i počiniteljima nasilja u obitelji da organiziraju svoje živote ponovno onako kako su izgledali prije pojave nasilja; pri tome se radi uvođenju novog ograničavajućeg određivanja u ponašanju za oboje u suradnji s različitim organizacijama koje prate savladavanje i prihvaćanje novih oblika ponašanja i stavova kod žrtava i počinitelja nasilja u obitelji.

U gradu Rotterdam-u:

1. Posjet Gradskom odjelu za zdravstvo (slično kao Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba) – ovaj odjel odgovoran je za koordinirani pristup nasilju u obitelji na području Rotterdama; posjeduju veliku bazu podataka o slučajevima nasilja u obitelji, koja je dostupna svim organizacijama koje u svom radu tretiraju ovu problematiku (policija, socijalna skrb, centri i organizacije za savjetovanje i podršku, sudstvo, ured javnog tužitelja);
2. Posjet sudu u Rotterdamu – sudac ovog suda upoznao nas je na koji način ovaj sud tretira slučajeve nasilja u obitelji te kakav im je pristup i kakve poruke žele poslati počiniteljima nasilja u obitelji, izričući kazne za njihova kaznena djela; sud za sada nema poseban odjel ili poseban sud koji se bavi slučajevima nasilja u obitelji, ali ozbiljno razmišljaju o osnivanju odjela u tu svrhu;

 

Posted in Nekategorizirano