Treninzi za stručnjake koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa žrtvama i počiniteljima rodno uvjetovanog nasilja

 

U sklopu ASAP projekta, a kao jedna od posljednjih aktivnosti, predviđeni su treninzi za stručnjake koji se u svom svakodnevnom radu susreću (direktno ili indirektno) sa žrtvama i počiniteljima rodno uvjetovanog nasilja. Kroz treninge stručnjaka, želja nam je bila približiti alate koji su proizašli iz dosadašnjih projektnih aktivnosti, a za koje smatramo da bi mogli pomoći i olakšati svakodnevni rad u domeni nasilja. Također, još vrijednija nam je bila želja osnažiti stručnjake iz ovog područja i ojačati međusektorsku suradnju, a sve s ciljem razvijanja još bolje i kvalitetnije razmjene informacija i pronalaska najboljeg rješenja za pojedini problem.

Tijekom listopada 2020. godine, održali smo 4 treninga, poštujući sve propisane epidemiološke mjere te je na treninzima sudjelovalo sveukupno 19 stručnjaka, iz različitih dijelova Hrvatske. sudionici treninga su upoznati s projektom ASAP i raznim alatima koji su proizašli iz projekta, stavljajući poseban naglasak na Operativni protokol o međuresornoj suradnji i Smjernice o suradnji. Zaključno smo se svi složili o važnosti postojanja takvog Operativnog protokola, obzirom tako definiran Protokol ne postoji u Hrvatskoj i važnosti umrežavanja različitih dionika u problemattiku nasilja, a sve s krajnjim ciljem bolje i brže zaštite žrtve nasilja.

As part of the ASAP project, and as one of the last activities, trainings where planned for experts who in their daily work (directly or indirectly) with victims and perpetrators of gender-based violence. Through the training of experts, our desire was to bring closer the tools that have emerged from previous project activities, which we believe could help and facilitate daily work in the field of violence. Also, even more valuable was our desire to empower experts in this field and strengthen multidisciplinary cooperation, all with the aim of developing an even better exchange of information and finding the best solution to each problem.

During the month October of 2020, we held 4 live trainings, respecting all prescribed epidemiological measures, and a total of 19 experts from different parts of Croatia participated in the trainings. The training participants were introduced to the ASAP project and the various tools that emerged from the project, placing special emphasis on the Operational Protocol on Multidisciplinary Cooperation and the Guidelines on Cooperation. In conclusion, we all agreed on the importance of the existence of such an Operational Protocol, given that such a Protocol does not exist in Croatia and the importance of networking of various stakeholders in the issue of violence, all with the ultimate goal of better and faster protection of victims of violence.